สั่งวงกบ-ประตู/หน้าต่างอย่างไร? ไม่ให้ผิดขนาด

   

 

                 **  บทความ update จะอยู่ด้านล่าง ต่อจากบทความเดิมนะคะ **


      จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางโรงงานได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านโดยตรงมากขึ้น ปัญหาอย่างหนึ่ง

ที่มักจะเกิดขึ้นบ่อย ทำให้เสียหายกับเจ้าของบ้าน ก็คือ สั่งประตูมาแล้ว ใส่กับวงกบเดิมที่มีอยู่เดิมไม่ได้ ทั้งนี้เพราะ

    - เจ้าของบ้านสื่อสารกับร้านค้า หรือ ผู้รับเหมา ไม่เข้าใจกัน หรือ เข้าใจไม่เหมือนกัน ทำให้วงกบที่สั่ง กับ บานประตู

                                                           ที่ได้มา ใช้ด้วยกันไม่ได้

    - หรือ สั่งวงกบจากที่หนึ่งแล้ว ซื้อประตูจากอีกที่หนึ่ง ทำให้ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้ เพราะบอกขนาดที่คลาดเคลื่อน


     ปัญหาส่วนใหญ่ มักจะเกิดในกรณีที่เป็นการซ่อมแซม หรือ ต่อเติม เพราะไม่มีพิมพ์เขียวให้กับทางร้าน

หรือ ผู้รับเหมาดู และโดยมากจะผิดที่ขนาดของวงกบ พื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว สำหรับท่านที่กำลังจะสั่งซื้อ แล้วได้

เ้ข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และไม่เสียหายจากปัญหาข้างต้น  เรามาดูกันค่ะ 


     มาตราฐานของที่ร้านเรา โดยปกติในใบเสนอราคา เราจะระบุใ้ห้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนว่า ขนาดที่ลูกค้า

สั่งมา เราจะถือเป็นขนาดวัดภายในเป็นหลัก  กว้างเท่าไหร่ สูงเท่าไหร่ แบบไหน หนาเท่าไหร่ ไม้หน้ากว้างกี่นิ้ว ทั้ง

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเข้าใจไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกัน โดยเฉพาะการสั่งทำวงกบ


      แล้วทำไมควรต้องสั่งวงกบเป็นขนาดวัดภายใน ( ดูหมายเลข (2) ตามภาพด้านล่างประกอบค่ะ)


   1.  เพราะจะไม่มีโอกาสผิดพลาดเลย หรือ หากเป็นขนาดที่วัดภายนอก ต้องระบุให้ทราบชัดเจนว่า เป็นขนาด

        วัดภายนอก ( ดูหมายเลข (1) ตามภาพด้านล่างประกอบค่ะ เพื่อความเข้าใจ)


   2.  ความหนาของวงกบแต่ละร้าน อาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ีกับไม้ที่โรงเลื่อยเลื่อยออกมา รวมถึุงการไส ชิด ไม้ทิ้ง

        ของแต่ละร้านค้า ซึ่งมาตราฐานทั่วไปของไม้วงกบ คือ ไม้ที่มีความหนา 2 นิ้ว  หน้ากว้าง 4 นิ้ว 

         แต่ไม้หนา 2 นิ้ว หากเทียบเป็น เซ็นติเมตร แต่ละร้านก็จะต่างกัน แต่ไม่มาก (คลาดเคลื่อนกันบ้างดัง

        กล่าวข้างต้น อาจจะไม่เป็นผล หากร้านค้าใช้ไม้ที่มาทำประตูหนาตามมาตราฐานทั่วไป คือ 1.5" = 3.3 ซม.ขึ้นไป)

                                                   ของทางร้านเรา เมื่อ ไส และ ชิดไม้แล้ว จะเท่ากับ 4.3 - 4.5 ซม.

                                                              (ดูตัวหนังสือสีเหลือง ในภาพด้านล่างประกอบ)

        กว้าง 4 นิ้ว  --------" -------- ของทางร้านเรา เมื่อไส และชิดไม้แล้ว  จะเท่ากับ 9.3 - 9.5 ซม.


                       


         จากภาพ ท่านจะเห็นได้ว่า หากเราสั่งวงกบที่วัดภายในแล้ว จะทำให้ได้ขนาดของประตูและหน้าต่างไป

โดยปริยาย  แต่หากวัดขนาดของวงกบเป็นแบบวัดนอก ขนาดของประตู/หน้าต่าง จะต้องมีการหักความหนา

ของวงกบที่ทำไปด้วย จึงจะได้ขนาดของประตู/หน้าต่างที่ถูกต้อง


** (ซึ่งตรงนี้คือปัญหาที่ทำให้สั่งของไปแล้ว ได้ของมาผิดขนาด เพราะลูกค้าแจ้งให้ทางร้านไม่ชัดเจน

หรือร้านค้าที่เราสั่งไม่ละเีอียด ละเลยที่จะซักถามด้วยแล้ว ก็ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมา) **


 อีกภาพ เพื่อความเข้าใจ และเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ


         ทราบดังนี้แล้ว ทางเราขอแนะนำนะคะว่า หากท่านจำเป็นต้องสั่งวงกบ หรือ ประตู/หน้าต่างเอง ควรสั่ง

ขนาดเป็นแบบวัดภายใน ดีที่สุดค่ะ หรือ หากจำเป็นต้องวัดเป็นระยะภายนอก (ปูนชนปูน) ควรต้องระบุให้ทางร้าน

ทราบชัดเจนว่า ขนาดที่วัดมานี้เป็นขนาดวัดภายนอก ย้ำนะคะ ต้องบอกให้ทางร้านเค้าทราบว่า ระยะที่วัดนี้

เป็นระยะวัดภายนอก แล้วปัญหาจะไม่เกิด และไม่ต้องตามแก้ในภายหลังค่ะ ^^   เพื่อทราบค่ะ :  น่าสนใจ

         สำหรับความสูงของวงกบนั้น วัดหรือคำนวณได้เท่าไหร่ ทางร้านจะทำเผื่อความสูงไว้ให้อีกประมาณ 5 ซม.ไว้

สำหรับใช้ฝังลงบนพื้นปูน เพื่อความแข็งแรง ซึ่งหากท่านไม่ต้องการให้ฝังขาวงกบลงในปูน ก็สามารถตัดออกให้สั้น

เท่าที่ต้องการ หรือ เท่าที่คำนวณได้เลย


          เช่น   ท่านต้องการวงกบวัดในสูง 200 ซม. ทางโรงงานจะทำความสูงวัดในเผื่อไว้ประมาณ 205 ซม.     

            


 น่าสนใจ          นั่นหมายถึง ความสูงของวงกบที่ทางโรงงานเราผลิต จะทำไว้สูงกว่าที่กำหนดให้เสมอ                                      
เพราะหากไม่ทำความสูงเผื่อไว้ให้ แล้วติดตั้งแบบฝังพื้น (ซึ่งเป็นมาตรฐานการติดตั้งวงกบ) จะทำให้วงกบเตี้ยกว่าประตูค่ะ

 ***  ดังนั้นก่อนการติดตั้งวงกบ เพื่อไม่ให้ผิดพลาด ท่านต้องตกลงกับทางช่างที่ติดตั้งก่อนว่า ท่านจะเอาวงกบฝัง


พื้นหรือไม่

 

         1.  ถ้าฝังลงพื้น ---- ต้องฝังลงให้พอดีกับความสูงของประตูที่มี ซึ่งในขั้นตอนนี้ หากช่างติดตั้งไม่รอบคอบจัดการตั้ง


                                  วงกบฝังพื้นเลย โดยไม่วัดความสูงของวงกบที่ได้ไป กับ ความสูงประตูที่แน่นอนจทำให้เกิด


                                  ปัญหาที่หน้างานได้ค่ะ


                เช่น ตั้งวงกบไว้สูงเกินไป  --- ประตูที่มีอยู่ -- สูงไม่พอ (ต้องแก้โดยการเสริมไม้เพิ่มที่ขอบประตู)                                            

                กับ ตั้งวงกบไว้เตี้ยเกินไป --- ประตูที่มีอยู่ -- สูงเกินไป (หากสูงไม่มาก -- แก้ด้วยการตัดขอบบานแบบบน-ล่าง


                                                                     ห้ามตัดด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเด็ดขาดค่ะ)


                                                                     แต่หากสูงมากเกินไป (มากกว่า 1 ซม.)  ต้องเปลี่ยนไม้ขอบประตู


                                                                     ใหม่ ไม่แนะนำให้ตัดขอบบานบน-ล่างเพราะจะทำให้บานประตู


                                                                     ไม่แข็งแรงค่ะ) ตามลิ้งค์นี้ดูนะคะว่าไม่แข็งแรงอย่างไร


                                                                     http://doors.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42072908         2.  ถ้าไม่ฝัลงพื้น  ----  วงกบที่เราทำไปจะสูงกว่าประตู ก็ให้ตัดขาวงกบให้พอดีกับประตูได้เลยค่ะ 


                                           


                                         

  สำหรับประตูบานเลื่อน หรือ ประตูบานเซี้ยม ที่ใส่รางเลื่อนไว้ใต้ปูน ก็มีข้อควรระวังในการสั่งเช่นกัน ดังนี้ค่ะ

  

        - ในกรณีที่มีวงกบอยู่แล้ว และ ต้องการทำประตูเป็นแบบบานเลื่อน โดยการใช้รางเลื่อนนั้น ขนาดของประตูจะ

ต้องเตี้ยกว่าขนาดของวงกบ โดยประมาณ 5 ซม. มาดูรูปประกอบกันเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ *** หรือ หากยังไม่มีวงกบ และจะทำเป็นประตูบานเลื่อน ไม่จำเป็นต้องมีวงกบก็ได้ค่ะ แต่ด้านที่ประตูจะเลื่อนมา

ชนกับเสาปูน ควรจะมีไม้ตั้ง 1 ตัว (ไม้หนา 1" หน้ากว้าง 2" - 4 " แล้วแต่ท่านต้องการ) ยึดติดกับเสาปูน เพื่อรองรับ

แรงกระแทกของประตูบานเลื่อนที่จะมาชน ซึ่งจะดีกว่าปล่อยให้ขอบประตูชนกับเนื้อปูน (โอกาสที่ปูนจะแตกมีมากค่ะ)              รูปนี้ด้านล่างจะเห็นได้ชัดเจน ว่าทำไม ประตูบานเลื่อนที่ใส่ราง ขนาดประตูต้องเตี้ยกว่าปกติ

   เพราะรางเลื่อนไม่ได้เอาแผ่นไม้บัวปิดทับ 


                                                                                

Closed Up  รางเลื่อน

                          


   

              กรณีที่รางเลื่อนที่ใช้ เป็นรางเลื่อนเหล็ก และไม่ต้องการโชว์ให้เห็น สามารถนำแผ่นไม้บัว มาปิดทับราง

เลื่อนนี้ได้ ตามรูปด้านล่างนี้ค่ะ


                                                                                   ด้านหน้าของประตู

                                        


                                           


      ดังนั้นท่านที่จะสั่งประตู ไปใส่รางเลื่อนเพื่อทำบานเซี้ยม สิ่งที่ควรต้องทำ ก็คือ

           **  ต้องแจ้งให้ร้านค้าที่ท่านจะไปสั่ง ทราบว่า ประตูที่สั่งนี้จะเอาไปทำประตูบานเลื่อน และใส่รางเลื่อน **

     เหตุที่ผิด ส่วนใหญ่เป็นเพราะ ลูกค้าไม่แจ้งให้ละเอียด และ ร้านค้าไม่สอบถามให้ชัดเจน

จึงมีเรื่องปวดหัวให้แก้กันที่หน้างาน


   

           สำหรับประตูหรือหน้าต่างบานคู่


          ถ้าจะให้ดีควรต้องมีการทำบังใบ เพื่อกันไม่ให้น้ำเข้าบ้าน หรือ เข้าห้อง  ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้น

ในภายหลัง หากทางโรงงานที่ท่านไปสั่งทำ ไม่ได้สอบถาม ท่านจะต้องเป็นผู้แจ้งให้ทราบว่า ท่านต้องการทำบังใบ

ประตู เพราะหากมาแจ้งภายหลังจากที่ผลิตเสร็จแล้ว การทำบังใบหลังจากผลิตเสร็จจะทำให้ความกว้างของประตู

หายไปโดยประมาณข้างละ 1 ซม. (รวม 2 บาน เท่ากับ 2 ซม.)  ซึ่งจะทำให้ความกว้างของประตูไม่พอดีกับความ

กว้างของวงกบที่ติดตั้งไป  ดังนั้นขนาดของบานที่จะผลิต กว้างเท่าไหร่ เราจะต้อง + เผื่อไว้อีก 1 ซม.

         ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ค่ะ แ่ต่อาจทำให้ดูไม่สวยงาม เพราะมีการเสริมไม้เข้าไป หรือ ต้องเสียเงินเพิ่มสำหรับ

การที่ต้องเปลี่ยนตัวตั้งของประตูใหม่ แต่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากท่านทราบก่อน

         ยกตัวอย่างการสั่งผลิตประตูบานคู่ : ประตูกว้างบานละ 80 ซม. สูง 200 ซม. จำนวน 2 บาน และ ต้องการทำ

บังใบ บานที่โรงงานผลิตออกมาให้จริง จะเป็นความกว้างที่ 81 ซม. สูง 200 ซม.ค่ะ

         ดูรูปประกอบ เพื่อความเข้าใจนะคะ  

                                        

       

         จากภาพ จะเห็นว่า ขอบบานประตูเมื่อทำบังใบ เนื้อไม้จะหายไป เพื่อให้ขอบของประตูอีกบานมาเกยทับ และ

ประกบกันได้สนิท จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใด เราต้องเผื่อความกว้างของประตูที่บังใบไว้ให้มากกว่าขนาดที่ต้องการ ข้าง

ละประมาณ 1 ซม.


                                                                                                                                              ด้วยความปรารถนาดีค่ะ


     ขอขอบคุณภาพการ์ตูนจาก 

      http://www.yourhealthyguide.com/article/images_article/headache.gif   ค่ะ