ข้อเปรียบเทียบดัชนีการใช้ประโยชน์ของไม้
ข้อเปรียบเทียบดัชนีการใช้ประโยชน์ไม้โตเร็ว
ชนิดไม้ / ประโยขน์ ไม้สัก สนประดิพัทธ์ สนสามใบ สะเดาเทียม มะฮอกกานี กระถินณรงค์ ยูคาลิปตัส
อายุ 17 ปี อายุ 18 ปี อายุ 18 ปี 10-11 ปี อายุ 10 ปี อายุ 13 ปี อายุ 20 ปี
ไม้เสาเหลี่ยมอมไส้ 1 2 4 2 4 4 4
ไม้โครงสร้างขนาดเล็ก 4 3 4 4 4 4 3
ไม้คอนสายไฟฟ้า 2 2 4 4 4 3 3
ไม้ทำเครื่องเรือน 2 3 1 1 1 1 3
ไม้ใช้งานทั่วไป 2 3 2 1 1 2 3
ไม้วงกบ 1 3 2 1 2 2 3
ไม้กรอบและบานหน้าต่าง 1 4 2 1 2 2 3
ไม้พื้นลิ้นร่องรอบตัว 1 2 3 3 2 1 3
ไม้พื้นปาร์เก้โมเสค 1 2 3 2 2 1 3
เครื่องกลึงและแกะสลัก 1 4 2 1 1 1 4

 

 

ระดับประโยชน์การใช้งาน   1 : ดีมาก  2 :  ดี  3  : ปานกลาง  4  : พอใช้

 

 

เอกสารอ้างอิง 

     ศูนย์ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าสุราษฎร์ธานี
     กลุ่มงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ วัตถุมีพิษการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
     " อุตสาหกรรมไม้ขั้นพื้นฐาน "  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้