• 14 September 2017 at 10:21
  • 3801
  • 0

 ประตูทึบตันเซาะร่อง-ตัวยู (แนวขวาง) และ เซาะร่อง-ตัวยู (รอบ)  เป็นประตูทึบเสมอขอบ อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่

 นิยมในปัจจุบัน ใช้แทนประตูบานทึบเรียบ แบบเดิม 

 


     ดูกันแบบใกล้ ว่า เซาะร่องตัวยู U เป็น

อย่างไรค่ะ ( การเซาะร่อง เป็นการสร้างมิติให้กับประตูอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ก่อนนิยม เซาะร่องเป็นตัววี V )

                                                

                                                 รูปด้านล่าง เป็นประตูที่นำไปเซาะร่องวี 

 

                                    

                                     บานเซาะร่องยู เมื่อนำมาเทียบกับ บานเซาะร่องวี

 

                                          

 

                                                                              มุมมองด้านข้าง 

 

                                

 

                                   บานทึบตัน เซาะร่องยู                  บานทึบ (ฝังกลาง) เซาะร่องวี